Elevhälsa

Kontakta oss

Central barn- och elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan har ansvar för att tillföra kompletterande kompetens till alla förskolor och skolor i kommunen. Barn- och elevhälsans olika kompetenser ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv på svårigheter och lösningar. Det är syftet med en samlad elevhälsa.

Särskilt stöd

Har ditt barn behov av särskilt stöd ska du i första hand ta kontakt med ansvarig lärare som hjälper dig vidare.

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta.

Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. Stödet skall i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet tillhör. Förskolan har ansvar för stödet till de små barnen.

Förskolechefen beslutar om vilket stöd ett barn ska få. Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i förskola eller fritidshem.

Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram måste skrivas.

Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.

Den centrala barn- och elevhälsan har i ansvar att tillföra kompletterande kompetens till förskolor och skolor. Ansökan sker via ett dokument i PMO. För fristående förskolor finns blanketten här.

Alla ansökningar skickas till Barn och Utbildning:

Barn- och elevhälsa
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

I åtgärdsprogrammet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar. Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

Hur gör man om skolan inte erbjuder tillräckligt med stöd eller följer upprättat åtgärdsprogram?

Prata i första hand med läraren eller rektor. Rektor är ansvarig för att stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Har du synpunkter om stödet för en viss elev vänder du dig till rektor.

Om inte det ger resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en fristående skola kontaktar du styrelsen för skolan.

Det går också att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.

Om ditt barn är i behov av alternativa verktyg som stöd för sitt lärande kan Skoldatateket erbjuda utprovning och visning av program och verktyg.

Exempel på program kan vara rättstavningsprogram, talsyntes (vid uppläsning av text) och ämnesspecifika program.

Alla elever i Tomelilla kommuns skolor har tillgång till dessa program. Du har dessutom möjlighet att få hem de flesta av programmen till din hemdator.

Kontakta ditt barns lärare om du vill använda dig av Skoldatatekets tjänster.

För eventuella frågor, kontakta oss via Tomelilla kommuns växel

Rutiner för ansökan om tilläggsbelopp

Bakgrund

Bidrag till enskild verksamhet beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättning utgår med ett grundbelopp. Utöver grundbelopp kan såväl den enskilda verksamheten som den kommunala vara berättigade till tilläggsbelopp för barn med behov av extraordinärt stöd.

Grundbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för det är inkluderat i grundbeloppet. Grundbeloppet är avsett att täcka ett barns hela undervisning inklusive ersättning för stöd i form av extra undervisning, specialpedagogiska insatser och undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är reglerat i skollagen (2010:800) 10 kap 39§ och skolförordningen 14 kap 4§ och 8§. Eftersom bidraget endast lämnas i undantagsfall måste utredning klart visa att eleven har behov av extraordinära stödåtgärder och att processen särskilt stöd är uttömd. Det innebär att skolan också prövat tillgodose elevens behov via förändringar i organisationen.

Strävan är att stödet ska upphöra, att tilläggs-beloppet ska utebli med tiden. Tilläggsbeloppet lämnas till skolenheten, men måste riktas direkt till det enskilda barnet. I 14 kap 8§ skolförordningen anges att med tilläggsbelopp avses ersättning för anpassning av lokaler, assistenthjälp eller extraordinära stödåtgärder i samband med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Ansökan

Tilläggsbelopp kan enbart beviljas barn och unga som är folkbokförda i Tomelilla kommun. Kravet för att få tilläggsbelopp är att elevens stödbehov är klarlagt och att behovet bedömts inom ramen för utredningar, åtgärdsprogram och utvärderingar. Endast fullständig ansökan behandlas. Ansökning sker inför varje läsår.

Beslut

Beslut som rör fristående skolor kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från delgivning. Beslut om tilläggsbelopp i kommunal verksamhet är inte överklagansbart på annat sätt än genom laglighetsprövning. Skolan som beviljats tilläggsbelopp är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållanden, t.ex. om ett barn ändrat sin folkbokföringsadress eller byter skola. Om tilläggsbelopp erhållits på felaktiga grunder är skolan skyldig att återbetala beloppet.

Anvisningar inför ansökan

  • Klargör barnets behov med utgångspunkt i utredningar.
  • Synliggör att det särskilda stödet - inklusive förändringar i organisationen - inte varit tillräckligt.
  • Ange vistelsetid.
  • Beskriv vald extraordinär åtgärd, omfattning och den ansvariges befattning i ett åtgärdsprogram (handlingsplan för förskolan).
  • Om ansökan gäller fritidshem ska utredning och åtgärdsprogram omfatta fritidshemsvistelsen.
  • Visa i ny ansökan korrelation mellan extraordinärt stöd och progress.

Ansökan skickas till:

Barn och Utbildning
Barn- och elevhälsan
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Överklagan

Fristående skolor kan överklaga kommunens beslut om tilläggsbelopp. Överprövning görs av förvaltningsdomstolen. Skolan skickar sin överklagan inom tre veckor till:

Barn och Utbildning
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Senast uppdaterad: 2019-10-30