Central barn- och elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan har ansvar för att tillföra kompletterande kompetens till förskolor och skolor i kommunen. Till fristående förskolor erbjuds special- och hörselpedagogiskt stöd.

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta.

Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. Stödet ska i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet tillhör. 

Rektor beslutar om vilket stöd ett barn ska få. 

Stödinsatser barn- och elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan har som ansvar att tillföra kompletterande kompetens till förskolor och skolor. Ansökan görs av rektor eller specialpedagog via Prorenata.

För fristående förskolor finns länkar till två formulär nedan. Båda formulären ska fyllas i och skickas in.

Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram måste skrivas.

Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.

I åtgärdsprogrammet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar. Elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

Hur gör man om skolan inte erbjuder tillräckligt med stöd eller följer upprättat åtgärdsprogram?

Prata i första hand med läraren eller rektor. Rektor är ansvarig för att stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Har du synpunkter om stödet för en viss elev vänder du dig till rektor.

Om inte det ger resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en fristående skola kontaktar du styrelsen för skolan.

Det går också att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.

Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser

Alla skolor och förskolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

Fristående förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser. För att tilläggsbelopp ska beviljas, krävs det att behovet av stödåtgärderna är omfattande, kontinuerliga och varaktiga. 

Vid tidpunkten för ansökan är det alltid barnets eller elevens individuella stödbehov som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Kostnaderna ska vara kopplade till det enskilda barnet eller eleven och ha samband med dennes extraordinära stödbehov samt förutsättningar för att kunna delta och tillgodogöra sig lärandesituationer samt fullgöra sin skolgång. Ett barns eller elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande.

Om ni har betalat moms specificeras den på ansökningsblanketten (observera att personalkostnader inte belastas av moms). 

Barnet eller eleven har rätt att få insatser och det stöd som den behöver utifrån sitt behov oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte, vilket innebär att rektor ska tillhandahålla det stöd som ansökan beskriver. 

Insatstrappa

Innan du gör en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt att göra en ansökan. Titta gärna på Insatstrappan - en bild som är ett stödmaterial till ansökan och även visar finansiering för elever med olika behov av anpassning, stöd och åtgärder samt vilken dokumentation som krävs.

Tilläggsbelopp kan sökas för barn eller elever med behov av extraordinära stödinsatser, till följd av exempelvis: 

 • fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning
 • medicinska och/eller somatiska svårigheter som till exempel svår allergi, svår diabetes eller svår epilepsi
 • psykiska eller betydande sociala svårigheter som till exempel kan innebära risker för dem eller för andra
 • betydande svårigheter i socialt samspel eller kommunikation

Fristående, interkommunala och kommunala förskolor och skolor kan söka ersättning för extraordinära stödinsatser, som exempelvis:

 • tekniska hjälpmedel
 • engångsbelopp för vissa särskilda läromedel (syn-, hörsel- och kommunikationsanpassade)
 • assistenthjälp kopplad till extraordinära stödinsatser
 • anpassning av skollokal
 • andra extraordinära insatser

Det är förskolans eller skolans rektor som ansöker. Det går bara att ansöka för barn och elever som är folkbokförda i Tomelilla kommun. Det är den enskilde huvudmannen som har ansvar för att visa att barnet eller eleven har rätt till tilläggsbelopp.

Obligatoriska handlingar att skicka med ansökan

Förskola

 • Pedagogisk utredning och handlingsplan

Grundskola och gymnasium

 • Pedagogisk utredning och aktuellt åtgärdsprogram
 • Två tidigare utvärderade åtgärdsprogram

Beskriv de extraordinära insatserna med anledning av det omfattande behovet.

Skicka handlingar och utredningar som styrker behoven tillsammans med ansökningsblanketten. 

Alla handlingar som avser tilläggsbelopp kommer diarieföras och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Skicka ansökan med handlingar till: 

Ansökan från kommunala skolor och förskolor skickas digitalt i elevakt till enhetschef  för Centrala barn- och elevhälsan.     

Ansökan från fristående och interkommunala skolor och förskolor skickas till Prorenata genom att fylla i nedan formulär. 

 

I enlighet med gällande praxis ska den som ansöker om tilläggsbelopp kunna visa att barnet eller eleven har omfattande, kontinuerligt och varaktigt behov av extraordinärt stöd. Det måste således finnas utredning och dokumentation som klart visar att barnet eller eleven har omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödåtgärder. Ovan dokument ska därav beskriva dessa behov samt omfattningen och kontinuiteten av dem. Det ska även framkomma vilka extra anpassningar och särskilt stöd som tidigare prövats och utvärderats. Vidare ska en beskrivning av hur tilläggsbeloppet kommer användas, för att tillgodose barnets eller elevens behov av extraordinära stödåtgärder, bifogas.

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året med omfattning om maximalt ett läsår för kommunal- och fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Ett läsår är 1 juli 2023 till 30 juni 2024.

 • För att försäkra sökande om beslut före läsårets start ska ansökan vara oss tillhanda 29 mars. Ansökningar kan aldrig göras retroaktivt för terminer och månader före den innevarande.
 • Förskolor och skolor kan som mest ansöka för två terminer framåt men aldrig för terminer före den nu pågående eller för månader före den pågående. En utbetalning av tilläggsbelopp innebär krav på att verksamheten visar upp hur de har använt beloppet. 
 • Är ansökan ofullständig kommer handläggare inom Centrala barn- och elevhälsan, Barn- och utbildningsverksamheten begära kompletteringar.
 • Ofullständiga handlingar behandlas inte. Har kompletteringar inte inkommit inom angiven tid avslås ansökan. 

Beslut kring ansökan om tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Fristående och interkommunala skolor och förskolor

 • delges skriftligen 

Kommunala skolor och förskolor

 • delges digitalt i elevakt 

Beslut som berör kommunala verksamheter kan inte överklagas.


Utbetalning av tilldelat tilläggsbelopp

Bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad, om inte annan överenskommelse gjorts med kommunen.

Fristående och interkommunala skolor och förskolor får utbetalning mot faktura månadsvis.

Fakturan ska vara ställd till:
Tomelilla kommun fakturaavdelning
Box 1, 273 21 Tomelilla.

Märk med referens 60601.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Fristående förskolor och skolor kan överklaga kommunens beslut om tilläggsbelopp. Överprövning görs av förvaltningsdomstolen.

Skolan skickar sin överklagan inom tre veckor till:
Barn och Utbildning
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

Ändrade förhållanden

Meddela centrala barn- och elevhälsan inom barn- och utbildningsverksamheten i Tomelilla kommun vid ändrade förhållanden, exempelvis:

 • barnet byter förskola
 • eleven byter grundskola eller gymnasieskola
 • barnet eller eleven ändrar folkbokföringsadress

Återbetalning blir aktuellt om inlämnade uppgifter varit felaktiga.