I Tomelilla finns sex förskolor. Tre av dem ligger i Tomelilla centralort, i Smedstorp, Brösarp och Onslunda hittar du de tre övriga. För den som hellre väljer pedagogisk omsorg för sitt barn finns den fristående verksamheten Ankis familjedaghem i Övraby.

Du kan ansöka om förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg tidigast sex och senast tre månader innan du önskar plats till ditt barn. Ansöker du tidigare sätts anmälningsdatum till sex månader innan plats önskas.

När du klickat på IST-förskola fortsätter du via menyn Ansök om förskola/pedagogisk omsorg. Där fyller du i dina uppgifter och följer anvisningarna.

Kommunen är skyldig att erbjuda förskola till barn från 1 år, när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar samt när föräldrarna är aktivt arbetssökande eller föräldralediga för syskon.

Läs mer i dokumentet nedan: Avgifter och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Placering

Vi försöker ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering och nästan alla erbjuds plats på den förskola de önskar.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress. 
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kr/månad och hushåll.

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 3 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 572 kr
2 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 048 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 524 kr
4 eller fler Ingen avgift  

Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid

Maxtaxa

Kommunen använder systemet med maxtaxa, vilket innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg påverkar avgiftens storlek. Om hushållet har en bruttoinkomst på 52 410 kr per månad gäller högsta avgiften.  

Innan barnet börjar i förskolan, sker en en vecka lång avgiftsfri inskolning. Detta gäller inte vid byte av förskola.

Allmän förskola

Alla barn mellan tre och fem år har rätt till en kostnadsfri förskola 15 timmar per vecka under läsåret från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Det gäller även dig som är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Är inte ditt barn inskrivet i förskola kommer du att erbjudas detta, dock inte under lov.

Behöver din 3-5 -åring mer än 15 timmars vistelsetid, får du minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj.

Regelverk

Här kan du läsa mer om avgifter och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Språkutvecklande arbete och matematik i förskolorna

Samtliga förskolor arbetar med den så kallade Bornholmsmodellen. Genom lekar, sånger och roliga övningar stimuleras och stärks barnens språkliga medvetenhet. Så stärks barnets språkliga medvetenhet och det får lättare att lära sig att läsa.

Matematik finns överallt, inte minst i förskolan. Vi strävar efter att alla barn i vår kommun ska tycka att matematik är spännande och intressant. Redan som mycket unga har barn en kunskap om matematik. Det vill vi ta tillvara i Tomelillas förskolor.


Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.

Här finns länkar till en broschyr med information till föräldrar med barn i förskoleåldern om de vanligaste infektionssjukdomarna och information om när barnet bör stanna hemma, eller komma till förskolan. 

Broschyren finns på svenska, engelska, somaliska, arabiska och albanska. Den är framtagen i samarbete mellan Smittskydd Skåne, Kunskapscentrum för barnhälsovård samt barnöverläkare Percy Nilsson, Barnkliniken Malmö.