Kvalitetsarbete och värdegrund

Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen

Undervisningen i förskola och skola ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta ska komma till uttryck såväl i organisationen som i alla möten och relationer.

Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kränkningar och diskriminering

Bestämmelserna i diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Vi ska förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudman skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.

Varje år utarbetas en plan för likabehandling och en plan mot kränkande behandling. Oftas skriv dessa ihop i en plan. Därmed kommer planen att innefatta både kränkningar som sker utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och kränkningar som sker utan att någon av diskrimineringsgrunderna utgör ett motiv för handlingen

Senast uppdaterad: 2019-12-04