Vad är inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidrag kan du få om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort, eller om restiden överstiger två timmar per dag mellan hemmet och skolan. Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om inackorderingsbidrag hos din hemkommun.

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Andrahandsmottagning

Genom ändringar i skollagen har elever från och med den 1 januari 2008 möjlighet att söka utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, s.k. andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd, d.v.s. nuvarande regler om inackorderingsstöd är inte utvidgade att omfatta även frisökning.

Vad krävs för att få bidrag?

Tomelilla kommun beviljar inackorderingsbidrag om du är inackorderad och är folkbokförd i Tomelilla kommun:

  • du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år) och har rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • du studerar vid en gymnasieskola inom Skånes samverkansområde eller ska gå en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • du studerar på heltid och bor inackorderad på skolorten
  • du uppbär inte resebidrag (skolkort)
  • du har en resväg till skolan som uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan hemmet och skolan som uppgår till minst 3 tim/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning tar man hänsyn till eventuell cykel/gångavstånd till närmsta busshållplats/tågstation, du får räkna med 5 min/km fr.o.m. 4:e km
  • du är mottagen i första hand på sökt utbildning.