Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner.

Gymnasieval

På Skånegy.se kan du logga  in för att göra din gymnasieansökan. Där hittar du även all information om de olika gymnasieskolor som finns i regionen. På gymnasium.se kan du få information om alla gymnasieskolor i hela landet.

Naturbruksgymnasium

I kommunen finns Bollerups Lantbruksinstitut med sitt naturbruksgymnasium. Skolan är en friskola ägd av en stiftelse utan vinstintressen.
Mer information finner du via deras hemsida nedan:

Vad är inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidrag kan du få om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort, eller om restiden överstiger två timmar per dag mellan hemmet och skolan. Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om inackorderingsbidrag hos din hemkommun.

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Läs mer om det på CSN:s webbplats.

Andrahandsmottagning

Genom ändringar i skollagen har elever från och med den 1 januari 2008 möjlighet att söka utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, s.k. andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd, d.v.s. nuvarande regler om inackorderingsstöd är inte utvidgade att omfatta även frisökning.

Vad krävs för att få bidrag?

Tomelilla kommun beviljar inackorderingsbidrag om du är inackorderad och är folkbokförd i Tomelilla kommun

  • du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år) och har rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • du studerar vid en gymnasieskola inom Skånes samverkansområde eller ska gå en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • du studerar på heltid och bor inackorderad på skolorten
  • du uppbär inte resebidrag (skolkort)
  • du har en resväg till skolan som uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan hemmet och skolan som uppgår till minst 3 tim/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning tar man hänsyn till eventuell cykel/gångavstånd till närmsta busshållplats/tågstation, du får räkna med 5 min/km fr.o.m. 4:e km.
  • du är mottagen i första hand på sökt utbildning.

Belopp och utbetalning

Inackorderingsbidraget ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen).

Belopp

Inackorderingsbidraget ges kontant och är för närvarande 1 480 kr per månad (1/30 av prisbasbeloppet). Beloppet ökar med längre resväg.

Elever vars reseavstånd överstiger 199 km enkel väg ges tillägg enligt följande:

Avstånd bostad-skola - Tillägg per månad

  • 200 - 499 km   500 kr
  • 500 km -  1 000 kr

Utbetalning

Bidraget betalas ut den sista bankdagen varje bidragsmånad (sept – maj). Retroaktiv utbetalning görs endast för innevarande termin.

Betalningsmottagare skall vara myndig elev eller målsman om du är omyndig. Tänk på att ange uppgifter för utbetalning (bank, clearingnummer och kontonummer).

Ändrade förhållanden

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidraget, t.ex. genom avbrutna eller ej påbörjade studier, adressändring m.m., är du skyldig att snarast meddela hemkommunen detta. Felaktigt utbetalt bidrag skall återbetalas till kommunen.

Buss- och tågkort till gymnasieelever folkbokförda i Tomelilla kommun

Alla gymnasieelever, folkbokförda i Tomelilla kommun och ej har inackorderingsbidrag, som har en resväg på minst 6 km mellan bostad och skola är berättigade till resebidrag i form av ett buss- och tågkort, ett så kallat skolkort.

Skolkorten skickas hem till adressen där du är folkbokförd i mitten av augusti.

Observera att:
För att kunna kvittera ut ett skolkort krävs det att elev eller målsman lämnar in en fullständigt ifylld resebidragsansökan i samband med utkvittensen. Ansök i god tid för att du ska hinna få kortet hemskickat före terminsstart.

Skånetrafiken meddelar att elev berättigad till skolkort får medfölja buss eller tåg till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Observera att fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.