Nyhet

Lyssna

Kungörelse, Översiktsplan för Tomelilla kommun

Översiktsplan för Tomelilla kommun finns utställd för granskning from 19 juli tom 30 september 2017.

Kommunstyrelsen i Tomelilla godkände upprättat planförslag och konsekvensbedömning med tillhörande miljökonsekvensbedömning för granskning 14 juni 2017 § 139. Tomelilla kommun ställer härmed ut planförslaget med konsekvensbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning enligt PBL 3 kap 7 §. Under granskningstiden ges kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget.

Utställningens syfte är framför allt att få in synpunkter på lämpligheten av planförslagets olika delar. Översiktsplanen är kommunövergripande och anger riktlinjerna för kommunens planering och framtida markanvändning. Planens tidsperspektiv är fram till år 2025 med utblick mot 2040. Till planförslaget finns också en konsekvensbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Granskningstiden är 19 juli till den 30 september 2017.

Under granskningstiden finns dokumenten tillgängliga på samtliga bibliotek i Tomelilla kommun och i foajén på kommunhuset. Dokumenten finns även tillgängliga här på kommunens hemsida www.tomelilla.se.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast 30 september 2017 till Tomelilla kommun, Gustavs Torg 16, 273 80 Tomelilla, alternativt kommun@tomelilla.se.

För ytterligare information och frågor kontakta:

Plan- och exploateringschef Ulrika Ljung, 0417-183 00, ulrika.ljung@tomelilla.se, eller

Miljöstrateg Ida Abrahamsson, 0417-181 26, ida.abrahamsson@tomelilla.se.

KOMMUNSTYRELSEN